Parafia Rzymskokatolicka

p.w. św. Stanisława Kostki

w Wyszoborze

 

Wyszobór 14A, 72 – 310  Płoty.

     

tel. 720 692 513

 

ksryszard@gmail.com

              

Ks. mgr lic. Ryszard Raczkiewicz

 

 KANCELARIA PARAFIALNA  

 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

codziennie pół godziny po mszy św.

 

a w innym czasie po uzgodnieniu telefonicznym z ks. proboszczem

  

W WAŻNYCH SPRAWACH PROSZĘ DO MNIE DZWONIĆ

tel. 720 692 513

 

               

 

 

Numer konta parafialnego: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Wyszoborze nr konta: 36 9376 0001 2001 0015 7515 0002 w SGB Bank Spółdzielczy w Gryficach

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

W kancelarii parafialnej

* można załatwić formalności związane z sakramentami świętymi (chrzest, małżeństwo)

   i sakramentaliami (chrześcijański pogrzeb)

* zamówić intencje mszalne (można to także czynić po Mszach Świętych w zakrystii, lub bezpośrednio na naszej stronie parafialnej: www.parafiawyszobor.com)

* otrzymać świadectwo moralności dopuszczające do pełnienia

   obowiązków i godności rodzica chrzestnego, świadka bierzmowania,

   świadka przy zawieraniu sakramentalnego małżeństwa

* otrzymać świadectwo (metrykę) chrztu świętego

* i inne potrzebne zaświadczenia kościelne.

 

 

******************************************************************

 

SAKRAMENTY  ŚWIĘTE

 

 

******************************************************************

SAKRAMENT CHRZTU

 

Sakramenty przyjmujemy w swojej własnej parafii (decyduje o tym miejsce stałego zameldowania).

 

1. W kancelarii parafialnej chrzest należy zgłosić miesiąc wcześniej.

2. Rodzice winni przedłożyć akt urodzenia dziecka.

3. Przedstawić kandydatów na rodziców chrzestnych.

4. Rodzice chrzestni: muszą być katolikami, wcześniej przyjęli sakrament

    bierzmowania, przedłożyć od swojego Księdza Proboszcza: zaświadczenie,

    że mogą pełnić funkcję ojca chrzestnego lub matki chrzestnej.

 

5. Kandydaci do sakramentu chrztu św. z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie

    od swego Księdza Proboszcza na chrzest poza własna parafią. 

 

Chrzest dzieci – wskazania dla rodziców.

Jezus Chrystus naucza: „Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5) i wzywa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie” (Mk 10,14). Zaszczytnym prawem i obowiązkiem rodziców jest przedstawienie dziecka Kościołowi, aby przez sakrament chrztu zostało włączone do wspólnoty zbawionych, a oczyszczone z grzechu pierworodnego, stało się przybranym dzieckiem Boga i uczestnikiem życia Bożego w Chrystusie.

W związku z chrztem dzieci, Kościół podaje rodzicom następujące wskazania i przepisy:

 

1. Dziecko powinno być ochrzczone w kościele parafialnym w ciągu miesiąca po narodzeniu.

2. Jeżeli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, ma być bezzwłocznie ochrzczone przez osobę świecką przy użyciu skróconego obrzędu. W przypadku, gdy tak ochrzczone dziecko wyzdrowieje, rodzice przynoszą je do świątyni parafialnej, by je w obrzędzie liturgicznym przedstawić Kościołowi, otrzymać błogosławieństwo i spisać akt chrztu.

3. W obrzędzie chrztu w kościele powinni wziąć udział, jeśli to możliwe, matka i ojciec dziecka, ponieważ mają do spełnienia ważne zadania i czynności liturgiczne: publicznie proszą o chrzest dziecka, kreślą na jego czole znak krzyża, wyrzekają się szatana i składają wyznanie swojej wiary oraz otrzymują specjalne błogosławieństwo. Matka niesie swoje dziecko do chrzcielnicy.

4. Dla każdego dziecka rodzice wybierają chrzestnych: matkę i ojca. Są oni przedstawicielami duchowej rodziny dziecka i reprezentują Kościół. W razie potrzeby mają wspierać rodziców w wychowaniu dziecka w wierze i zasadach moralności chrześcijańskiej. Również chrzestni składają podczas liturgii wyznanie wiary i dlatego do tego zaszczytnego zadania nie można wybierać osób, które nie mogą uczynić tego szczerze. Rodzice chrzestni powinni posiadać następujące przymioty:

a) wystarczającą dojrzałość do pełnienia swego zadania i ukończone 16 lat;

b) dojrzałość nadprzyrodzoną, a więc przyjęcie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii;

c) przynależność do Kościoła Katolickiego i życie zgodne z wiarą. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie niesakramentalnym;

Ojciec chrzestny przygotowuje dla dziecka świecę chrzcielną, a matka chrzestna symboliczną białą szatę. Symbole te, będące zarazem pamiątką chrztu, chrzestni przynoszą do kościoła na liturgię chrztu.

5. Liturgia chrztu dziecka powinna odbywać się zazwyczaj w niedzielę, w dniu, w którym Kościół wspomina Zmartwychwstanie Jezusa. Należy się dostosować do godziny wyznaczonej na udzielanie chrztu.

6. Rodzice mają obowiązek zgłosić dziecko w biurze parafialnym przynajmniej na tydzień przed zamierzonym dniem chrztu, aby omówić z duszpasterzem wszystkie sprawy związane z udzieleniem sakramentu, przedstawić chrzestnych i spisać akt chrztu.

 

7. Akt chrztu dziecka spisuje się według danych zawartych w metryce Urzędu Stanu Cywilnego, której odpis należy przedstawić duszpasterzowi. Rodzice powinni wcześniej wybrać imiona dla swego dziecka, przynajmniej jedno. Piękną tradycją jest wybieranie imienia świętych lub błogosławionych, którzy stają się duchowymi patronami dziecka. Rodzice zaś świadczą w ten sposób o swojej świadomej przynależności do Kościoła.

 

8. Przyjęcie, które rodzice urządzają dla chrzestnych, rodziny i przyjaciół na znak radości, że ich dziecko narodziło się w Chrystusie przez chrzest do życia wiecznego, ma mieć chrześcijański charakter. Niech wszyscy uczestnicy przyjęcia pamiętają, że wśród nich obecny jest Chrystus, który zamieszkał przez Ducha Świętego w nowo ochrzczonym dziecku.

 

9. Aby chrzest swego dziecka przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za Jego wielki dar i zjednoczyć się w uświęconym przez chrzest dzieckiem w miłości i łasce Chrystusa, rodzice, oczyszczeni w sakramencie pokuty, powinni przystąpić w dniu chrztu do Komunii Świętej – również chrzestni, członkowie rodziny i przyjaciele, biorący udział w uroczystości.

 

10. Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, nauczyć je modlitwy, posyłać je na katechizację i przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 

*************************************************************

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 

Obowiązki kandydata do sakramentu bierzmowania:

1. Obowiązek udziału we Mszy św. Niedzielnej, potwierdzonej w indeksie;

2 Miesięczna spowiedź oraz udział w nabożeństwach okresowych;

4. Udział w spotkaniach w grupach;

5. Udział w katechezach oraz obowiązek prowadzenia zeszytu z lekcji religii;

6. Nienaganne sprawowanie podczas lekcji religii i na spotkaniach w grupach;

7. Gimnazjaliści z klasy III, którzy byli ochrzczeni poza nasza parafią, postarają się dostarczyć AKT CHRZTU z tamtej parafii (oddać katechecie)

Sakrament Bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana. Przez ten sakrament, chrześcijanin jeszcze ściślej wiąże się z kościołem i otrzymuje szczególna moc Ducha Świętego, przez co stajemy się prawdziwymi świadkami Chrystusa i zobowiązujemy się do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się we własnej parafii. Kandydaci z innej parafii, winni przedłożyć zezwolenie od swojego Księdza Proboszcza, na przyjęcie tego sakramentu poza własną parafią. Przygotowaniem objęta jest młodzież z gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania w ostatnim roku przygotowania, przedstawiają świadectwo chrztu św. z parafii, gdzie przyjęli ten sakrament.

 

**************************************************************

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 

Przyjęcie tego sakramentu odbywa się w parafii, gdzie jedna ze stron ma stałe miejsce zamieszkania lub w innej parafii na podstawie licencji wydanej przez jednego z proboszczów narzeczonych.

Kandydaci do małżeństwa, winni zgłosić się w Kancelarii 3 miesiące przed zawarciem tego sakramentu. W czasie pierwszego spotkania powinni przedłożyć następujące dokumenty:

- dowody osobiste

- świadectwa chrztu (wydane nie później niż 6 miesięcy)

- świadectwo odbytych nauk przedmałżeńskich

- zaświadczenie z USC (zaświadczenie to w przypadku, gdy ma być zawierany ślub konkordatowy)

- Zaświadczenie z USC, ważne jest pół roku od daty wystawienia.

- dowody osobiste świadków ślubu.

 

*************************************************************

 

SAKRAMENT CHORYCH

 

Posługa sakramentu chorych dokonuje się na wyraźne życzenie chorego w domu,
szpitalu lub świątyni. W naszej parafii kapłan odwiedza chorych w domach
w każdy I-wszy piątek miesiąca lub w razie potrzeby w innym czasie.
Chorego należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej, lub w zakrystii.

Przed przybyciem kapłana do naszego domu, gdzie przebywa chory,
należy wcześniej przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece
(można przygotować dla chorego – w razie potrzeby, szklankę z czysta wodą).

 

******************************************************************

WNĘTRZE BIURA PARAFIALNEGO: (zdjęcia poniżej)

OD 2014 ROKU STRONĘ ODWIEDZIŁO:

OKAZJA DO SPOWIEDZI

PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW.

MSZE ŚW.

 

 

WYSZOBÓR

  

 NIEDZIELA -

 

godz. 08:30 i 13:00

 

Poniedziałek - 9:00

                   

Środa - 17:00

 

czwartek -  9:00

 

Piątek   - 17:00

 

SOBOTA - 17:00

          

DĄBIE 

            

 NIEDZIELA - 10:00

 

         

ROTNOWO 

  

NIEDZIELA - 11:30